VITAJTE NA STRÁNKACH MŠ


Aktuality a oznamy:

  skolka_vola1.jpg

ZÁPIS DO MŠ

     Oznamujeme rodičom, že 30. mája 2016 sa uskutoční zápis detí do Materskej školy Rohov na školský rok 2016/2017. 
     Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú si môžete vyzdvihnúť v materskej škole od 7.00 - 15.00 hod., alebo stiahnuť z webovej stránky materskej školy.
     Žiadosť je potrebné potvrdiť všeobecným lekárom pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa a spôsobilosti navštevovať materskú školu. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 
     V prípade, ak počty žiadostí o prijatie prekročia stanovenú hranicu maximálneho počtu detí, ktoré možno prijať, postupuje sa pri rozhodovaní o prijatí či neprijatí dieťaťa do MŠ podľa nasledovných kritérií: 


Prednostne sa prijímajú: 
- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, 
- deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou povinnou školskou dochádzkou, 
- deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté, len ak je voľná kapacita MŠ a ak dosahujú požadovanú úroveň hygienických návykov a sebaobsluhy.

     V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku materskej školy Mgr. Moniku Kubovú osobne alebo telefonicky na čísle 0911 112 418.